השירותים שלנו

הנהלת חשבונות

 • רישומי הנהלת חשבונות עד מאזן

 • התאמות בנקים, לקוחות, ספקים, כ.אשראי ועוד

 • דיווחים חודשיים לרשויות מע"מ, מס הכנסה, ביטוח לאומי

 • דיווחים למוסדות שכר עובדים

 • תשלומים לספקים ונותני שירותים

 • גבייה מלקוחות וחייבים אחרים

 • שליטה מלאה בתוכנות: פריוריטי, סאפ, רווחית ועוד

חשבות

 • הכנת דוחות כספיים חודשיים (מאזן, דוח רווח והפסד, דוח תזרים)

 • בקרה תקציבית חודשית

 • ניהול תזרים מזומנים

 • הכנת דוחות מס

 • הכנת הספרים לביקורת רו"ח

 • הכנת ערכת מסמכים לבורד

 • תחזוקת טבלת מניות ואופציות לעובדים

 • מענקים ותמריצים ממשלתיים

ניהול כספים

 

 • הכנת תוכנית עסקית

 • תכנון ואישור תקציב

 • תכנון פיננסי רב שנתי

 • ניהול תוכנית אופציות לעובדים

 • הכנת מודל הכנסה ורווחיות

 • הכנה והשתתפות במצגות לבורד

 • יישום תהליכים פיננסיים בארגון

 • פגישות שוטפות עם היזם/ מנכ"ל.

 • תיכנון והטמעת מערכת  ERP.

 • בדיקות נאותות לפני רכישה/ השקעה

פרויקטים 

 • החלפה לחופשת לידה

 • החלפה לתקופת מילואים

 • חיזוק ותמיכה לצוות הכספים בחברה בשל אירוע חשבונאי מהותי כגון: מעבר לשיטה חשבונאית שונה מהקיים

 • עבודה חשבונאית לאור אירוע ייחודי כגון רכישה, מיזוג, הנפקה

 • ליווי והטמעת מערכת ERP

 • פרויקטים פיננסים זמניים אחרים

עצמאיים

 • פתיחת תיקים ברשויות המס (מע"מ, מס הכנסה, ביטוח לאומי)

 • בקשות להקטנת מקדמות מס

 • הנהלת חשבונות (חד צידי, כפולה)

 • חשבות שכר

 • ייעוץ ותכנון מס

 • הכנת דוחות מס אישיים

 • הצהרת הון

 • ייעוץ וליווי עסקי שוטף

 • ניהול תזרים מזומנים

 • בקשות אשראי ותמריצים ממשלתיים

שירותי שכר

 

 • הכנה והפקת תלושי שכר לעובדים

 • ביצוע תשלום שכר העובדים 

 • דיווחים ותשלומים חודשיים לרשויות המס: מס הכנסה, ביטוח לאומי.

 • דיווחים ותשלומים חודשיים למוסדות הפנסיונים וקרנות השתלמות

 • דיווחים שנתיים (טפסי 106, 126)

 • הפקת דוחות להנהלה: עלות מעביד, הפרשות סוציאליות ועוד

 • טיפול בתביעות ביטוח לאומי (חופשת לידה, מילואים, אבטלה)

 • טיפול בסיום יחסי עבודה (תשלום פיצויים, מכתבי שיחרור, ט' 161)

 • סימולציות שכר להנהלה

 • הכנה וטיפול בביקורת ניכויים

 • s-linkedin
P.O. Box 1019 Kiryat Ono, 5510901, Israel
info@mtcontrolling.com
+972-54-758-2643
© 2018 by M.T. Controlling & Financial Services