top of page

חברות - ביקורת ועריכת דוחות כספיים

Discussing the Numbers

צרו קשר לקבלת הצעת מחיר

כל חברה אשר רשומה בישראל מחוייבת על פי החוק בביקורת על הדוחות הכספיים באמצעות רואה חשבון, אשר מחווה דעה על הנתונים הכספים על בסיס כללי חשבונאות מקובלים. דוחות כספיים מבוקרים אלו מוגשים לשלטונות המס, כמו גם לבנקים ולבעלי המניות של החברה.

שירותי ראיית חשבון לחברות כוללים:

  • פתיחת תיקים ברשויות המס לעסק חדש.

  • ביקורת דוחות כספיים שנתיים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים.

  • הכנת דוחות מס שנתיים לרשויות המס.

  • ייצוג שוטף מול רשויות המס השונות (מע"מ, מס הכנסה, ביטוח לאומי).

  • בקשות להגדלה/ הקטנה של מקדמות המס.

  • טיפול באישורים לניכוי מס במקור וניהול ספרים.

  • טיפול בניכוי מס במקור על דיבידנד.

  • ייעוץ עסקי שוטף במגוון רב של נושאים כגון: בדיקת כדאיות לעסקה, סיוע בהכנת תוכניות עסקיות, בדיקות תמחיר ועוד כיוצ"ב. 

  • פגישות ייעוץ שוטפות עם מנכ"ל החברה פעם ברבעון.

bottom of page