top of page

 עוסק מורשה

green papers

תקנה 13 לחוק מע"מ קובעת מי חייב להירשם כעוסק מורשה ללא קשר להיקף הכנסותיו, כמו לדוגמא בעל מקצוע חופשי (רו"ח, עו"ד), רופא, בעל בית ספר לנהיגה, סוחר ומתווך במקרקעין ועוד רבים כקבוע בתקנות. כל יתר העצמאיים, יהיו עוסק מורשה או פטור, תלוי בהיקף ההכנסות. 

חבילת השירותים לעוסק מורשה כוללת:

 • ייעוץ לעסק חדש לבחינת פתיחת התיק (מורשה או פטור) וכן הדרכה מקצועית לאופן התנהלות עם מסמכים בעסק.

 • פתיחת תיקים בכל רשויות המס.

 • ייצוג שוטף מול רשויות המס השונות (מע"מ, מס הכנסה, ביטוח לאומי).

 • שירותי הנהלת חשבונות - דיווח חודשי או דו-חודשי.

 • שירותי חשבות שכר ככול שמועסקים עובדים.

 • הכנת דוחות רווח והפסד חודשיים ומתן ייעוץ שוטף על התוצאות.

 • דיווח חודשי של מקדמות מס ותשלומים שוטפים לרשויות המס.

 • טיפול באישורים לניכוי מס במקור וניהול ספרים.

 • תכנון מס אחת לרבעון - מעקב ובקרה על היקף ההכנסות וההוצאות לרבות מקדמות המס ששולמו, על מנת להציג בפניך את מצב העסק ולהפחית ככול הניתן את חבות המס בהתאם להוראות החוק.

 • ייעוץ עסקי שוטף ומתן מענה לכל שאלה במהלך ניהול העסק. 

 • הכנת הצהרת הון.

 • הכנה ועריכה של הדוח השנתי, כולל שידור, למס הכנסה.

bottom of page